Choď na obsah Choď na menu
 


Séria o dračím kalichu

Tina St. John

Séria o dračím kalichu

Obrázok  

Heart of the Hunter - Srdce lovce (KMa)
Heart of the Flame - Srdce plamene (KMa)
Heart of the Dove - Holubičí srdce (KMa)
Heart of the Dragon - ještě nevyšla ani anglicky

Obrázok

Srdce lovce

V origináli: Heart of the Hunter

Vydal: Levné knihy KMa 2008

Obrázok Anotácia:

Ariana z Clairmontu by obětovala cokoli, aby zachránila svého uneseného bratra. Proto se vydává na výpravu plnou nebezpečí. Jejím jediným spojencem je Braedon le Chasseur, hrůzu nahánějící rytíř se záhadnou minulostí, jehož zjizvená tvář a hloubavá povaha maskují duši naplněnou bolestí. Ariana se obává tohoto nebezpečného muže i tajemství, které se snaží zatajit - ale Bradonův dotek je čirým pokušením a jeho polibek mocným kouzlem svádějícím k vášni, které není schopna vzdorovat.

Kdysi zvaný Lovec, nyní pronásledovaný zlověstným dědictvím, které se s námahou snaží popřít, Braedon žije ve světě stínů a osamocení - dokud nenarazí na nevinnou krásku potřebující jeho ochranu. Vydává se na cestu k legendárnímu pokladu, na níž je nucen buď čelit svým dávným protivníkům a ohromujícímu tajemství, nebo ztratit Arianu a jediné štěstí, které kdy v životě poznal…

 

 

Obrázok  

Srdce plamene


V originále: HEART OF THE FLAME

vydal:Levné knihy KMa 2007

Obrázok Anotácia:

Šest měsíců v nepřítelově žaláři by možná zlomilo slabšího muže, avšak bývalý templářský rytíř Kenrick z Clairmontu vyšel z vězení s houževnatým odhodláním a užírán jediným skličujícím pátráním : najít dračí číši, mystický poklad, o kterém se říkalo, že poskytuje svému nositeli neomezenou moc. Je to nebezpečná honba, která staví Kenricka do boje proti nepřátelům dovedným v temných smrtonosných uměních. Avšak žádná překážka pro něj nebude zrádnější - ani svůdně smrtelnější - než prudká kráska jménem Haven.
Chycena v bitvě o číši, přežije Haven noc hrůz, která ji zanechá zraněnou a blízko smrti. S pamětí vyprahlou horečkou se Haven probouzí v péči hrůzu nahánějícího, ale pohledného Kenricka, který jí nabízí svou ochranu za její spojenectví. Vytvoří se mezi nimi křehká důvěra, která brzy přeroste do divoké vášně. Avšak Haveniny vzpomínky na minulost se pomalu začínají vynořovat na povrch, a to ohrozí křehké pouto mezi ní a Kenrickem - a zaplete je do boje o jejich životy samotné…

 

 Obrázok

Holubičí srdce

V originále HEART OF THE DOVE,

vydalo KMa Levné knihy 2007

Obrázok Anotácia:

Podrobné, ale nesmírně živé vyprávění, stateční a citliví hrdinové, podmanivá zápletka. Nechybí velká míra vášně a nebezpečí a také trochu kouzel. To všechno je brilantně spojeno v první z novodobých sérií z období středověku, kterou napsala Tina St. John. (Booklist)

 

 

 

 

 

Obrázok

Legenda o Dračím kalichu

V dobách dávno minulých, předtím než člověk dokázal měřit čas, existovalo místo, kde vládly světlo, víra, mír a blahobyt. Toto místo neslo název Anavrin, království mlhy a magie.
Tajný svět, jež po celá staletí vzkvétal, přetrval ukryt před světem smrtelníků, který ho obklopoval stejně tak jako pohyblivý písek. Lidé Anavrinu neměli ani ponětí o tom, co leží na druhé straně závoje, který dělil jejich tajné království od světa Venku. Žili ve věčném létě, neznali bolest, strach, ani zlo. Nevěděli nic o lidské slabosti nebo Špatnosti... Alespoň tak tomu bylo, dokud se princezna Anavrinu nedopustila té osudové chyby. Zamilovala se do smrtelníka.
Její bratr byl králem a jeho choti a královně se právě narodil první potomek, počínající novou silnou větev královské dynastie. Jak praví tradice, příchod dítka má být posvěcen přípitkem z posvátného anavrinského poháru: Dračí Číše, lepané ze zlata a zdobené Čtyřmi magickými kameny. Prin-cezna měla tu čest a byla vybrána, aby naplnila Číši vodou
posvátného jezírka napájeného z lesního vodopádu, který vyznačuje prostor mezi Anavrinem a Okolním světem jako clona z tmavého skla.
Osamocena u jezírka, princezna náhle zaslechla po-divný zvuk přehlušující hukot vodopádu. Byl to úpěnlivýhlas člověka-smrtelníka, vážně raněného, sténajícího na druhé straně vodního závoje, Princezna neznala zděšení ani bolest, ale znala slitování a chtěla zmírnit mužovo utrpení. Zavolala na něj a byla překvapena, že ji slyšel. Vskutku, on ji mohl slyšet, ale ochranná zeď vodopádu ji skryla před jeho zraky, stejně jako po dlouhá léta ukrývala celý Anavrin. Ujišťoval, že jí nechce nijak ublížit, a prosil ji, aby vyšla z úkrytu a pomohla mu. Princezna věděla, že je zakázané stýkat se s lidmi z Vnějšího světa; bylo nemyslitelné pokoušet se projít ochranný vodopád. Ale mužovo trápení jí působilo podivnou bolest na prsou, příliš velkou, než aby ji mohla přehlížet.
Postavila posvátný kalich u studny, přiblížila se k spě-chajícímu vodopádu a vstoupila do Vnějšího světa. K jejímu zděšení byla jeho zranění vážnější, než si dokázala
představit.
Umíral; spatřila to v jeho vášnivém, leč vyhasínajícím modrém pohledu. Odhrnula mu z čela propocený pramen zlatavých vlasů, a odhalila tak tvář dech beroucího půvabu. Byl krásný a ona se do něj okamžitě zamilovala. Chtěla mu pomoci, ale nevěděla jak. Prosil ji o vodu, ale to málo, co přinesla v dlaních, nedokázalo jeho žízeň uhasit.
Princezna, sedící asi šest kroků za hranicí Anavrinu, si vzpomněla na Dračí číši, naplněnou posvátnou vodou. Tento drahokamy posázený pohár byl natolik mocný, že by snad dokázal pomoci krvácejícímu muži v jejím náručí. Nemohla číši přinést. Dobře věděla, že by Anavrin postihlo strašné neštěstí, kdyby byl pohár ztracen. Obrovský a ne-, bezpečný drak by byl seslán na království, kdyby Anavrinští někdy přišli o pohár a jeho ochranné síly. Aby muže zachránila, což si nesmírně přála, musela by ho přivést k číši. Musela by přivést do Anavrinu jeho samého.
Jistě to byla správná věc — jediná správná věc, kterou v daném okamihu  mohla udělat — přiměla ho vstát a po-
mohla mu k vodopádu. Byl příliš slabý, aby se vyptával na její úmysly, příliš slabý, aby pochopil, jak neobvyklý dar se mu právě chystala dát. Napojila ho z posvátné číše a on pil, jako by žil celý život bez vody. Pil, dokud se mu do obličeje nenavrátila barva, dokud jeho zranění nepřestalo krvácet a pak, nakonec, se nezačalo hojit. Jak se mu síly vracely, mohl se opět postavit na nohy. Právě v ten okamžik na palouk přišel král a polovina Anavrinu. Uviděli cizince, jak v rozedraných, krví potřísněných šatech objímá princeznu, a okamžitě pochopili, co se stalo. Muž byl jako host přijat do slavnostních komnat královského hradu, ale za zavřenými dveřmi král pátral po způsobech, jak by se ho mohl zbavit. Anavrinský moudrý mág přinesl odpověď. Dají cizinci opět napít z posvátné číše, tentokrát obsahující lektvar, který mu z mysli vymaže veškeré události toho dne. Nevzpomene si na nic z Anavrinu, na princeznu, ani na to, jak mu zachránila život. Mezitím, co bude muž podřimovat, bude bez vzpomínek navrácen zpět do Vnějšího světa.
Jakmile se princezna doslechla o králově záměru, prosila ho, aby muži povolil zůstat v Anavrinu. Žádala ho, jako svého bratra, aby ji spojil s oním mužem a dal jí své svolení se za cizince provdat. Ale král o tom nechtěl nic slyšet. Varoval ji, že o tomto muži nic neví, že dovolit mu zůstat by znamenalo uvrhnout celý Anavrin v nebezpečí. Přesně podle plánu, král zařídil, aby na cizince ten večer Čekala na stole Dračí Číše. Co ovšem nečekal, že mu jeho poslušná sestra bude vzdorovat.
Princezna, neschopná ani pomyslet na to, že by mohla svého milého ztratit, ho varovala, aby večer z kalichu nepil. Řekla mu, že na něj počká, a pak potají opustí Anavrin, aby mohli společně žít ve Vnějším světě. Její milovaný ji nenechal dlouho čekat. S křikem a lomozem v patách muž vyběhl z hradní síně, strhl ji s sebou. Běželi do zahrady a dál, do tmavnoucích lesů. Princezna dobře znala cestu k jezírkus vodopádem, a tak během několika chvil stanuli ruku v ruce uprostřed mlžného oparu obklopujícího vodopád. Princezna se téměř ani neohlédla a prošla s cizincem skrz vodní stěnu, nechávajíc za sebou vše, co z Anavrinu znala.
Ne, ne vše, uvědomila si, leč bylo už pozdě.
Neboť pod mužovou paží byla ukryta pečlivě zabalená posvátná Dračí číše. Drahokamy zdobená nádoba, která byla před dávnými veky ukována pro prvního krále Anav-rinu. Čtyři třpytící se kameny, o nichž se říká, že ochraňují život celého Anavrinu, nyní pod útržkem látky vzplály strašlivým ohněm, hincezna postřehla neznámé varování, když cizinec vybaloval číši. Poprvé ve svém věčném životě pocítila strach. Zalitovala, bohužel však příliš pozdě.
Pohár hučel podivnou tepající silou. To zapříčinilo třas v mužově paži, jak bojoval, aby udržel kořist nezpozoro-vánu. Pohár se divoce třásl, vypadl z jeho pevného sevření a zůstal zavěšen ve vzduchu před ním. Čtyři kameny se za-třpytily ještě intenzivněji. Ze středu poháru vyrazil paprsek světla, tak silný, že rozlomil poklad v samém nitru. Už ne jeden, ale Čtyři poháry — každý nesoucí jeden z třpytivých drahokamů — se nyní scelily v kruhu oslepujícího světla. Kroužily a stoupaly vysoko nad hlavy princezny a cizince. Muž se je pokusil chytit zpět, ale jejich světlo bylo příliš oslnivé, příliš žhavé. V nenadálém záblesku poklad vybuchl v oblaku kouře a prostě zmizel.
Až do konce svých dní cizinec truchlil nad ztrátou to-hoto poháru. Obvinil princeznu za uskok, kterým mu ho ukradla, ale ona nevěděla nic o kouzlu, které tehdy půso-bilo. Cizinec — lupič a darebák — jí nevěřil. Ani se s ní neoženil, ale zplodil sní nelegitimní potomky, stejně smr-telné, jako on sám. Sžírán touhou po poháru k šílenství, blouzníval o něm po několika sklenkách vína. Vypravoval příběhy o královském poháru, jenž ho navrátil zpět do života, když byl na pokraji smrti.
Po čase jeho opileckým fantaziím narostly nohy. Rozšířily se zvěsti o tom, že Dračí číše skutečně existuje — i když roztříštěna do opačných koutů říše. Tvrdilo se, že člověk, jenž dokáže číši scelit spojením jejích čtyř částí opět dohromady, se stane nesmrtelným. Ve skutečnosti legenda pravila, že získá nepředstavitelné bohatství a štěstí, neb pyšnit se Dračí číší by znamenalo vlastnit klíč k Anavrinu samému.
Pro některé nebyla legenda ničím víc než pohádkou, nereálnou představou opilce bez peněz, co nestál za jediné povšimnutí. Jiní věřili, že by kalich mohl být spásou pro lidstvo, darem, jenž má být nalezen a opatrován jakožto nejsvatější z relikvií. A pro ty ostatní byla Dračí Číše velmi skutečná... A mezi nimi byli tací, kteří by se nezastavili před ničím, aby ji získali jen pro sebe.

Spracovala Lenka

 

Náhľad fotografií zo zložky Tina St. John

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Buďte prvý a napíšte komentár.